Remus Kościerzyna

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start O klubie Statut klubu

Statut Klubu

Email Drukuj PDF

Rozdział 1.

Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

§ 1

Kościerski Uczniowski Klub Sportowy Remus Kościerzyna, w skrócie KUKS Remus Kościerzyna, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna. Możliwe jest również członkowstwo innych osób.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest miasto Kościerzyna.
 2. Siedziba Klubu: Kościerzyna, ul. 3-go Maja 9A.

§ 3

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty oraz niniejszym statutem.
 2. Klub posiada osobowość prawną.
 3. Klub może być członkiem Szkolnego Związku Sportowego i może przystępować do innych terenowych i krajowych organizacji kultury fizycznej.

§ 4

Klub używa pieczęci, barw, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2.

Cele i środki działania

§ 5

Celem Klubu jest:

 1. Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów na szczeblu międzyszkolnym; głównie w oparciu o kadrę i obiekty sportowe kościerskich szkół podstawowych i gimnazjów,
 2. Koordynowanie oraz organizowanie międzyszkolnych oraz miejskich zawodów sportowych,
 3. Organizowanie zawodów i akcji wynikających z kalendarza imprez Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego,
 4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości uczniów oraz realizacja funkcji zdrowotnych,
 5. Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągnięcia mistrzostwa sportowego,
 6. Szkolenie młodzieżowych kadr, w tym młodzieżowych organizatorów sportu,
 7. Propagowanie sportu w szkołach, oddziaływanie na rzecz rozwoju bazy sportowej.

§ 6

 1. Klub opiera swoją działalność na społecznej aktywności swoich członków.
 2. Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

§ 7

Klub prowadzi sekcje wybranych dyscyplin sportu dla uczniów wszystkich kościerskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz, za zgodą Zarządu, dla innych osób.

§ 8

Klub realizuje swoje działania statutowe we współpracy ze szkołami, innymi klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

§ 9

Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających.

§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół, rodzice, nauczyciele oraz inne osoby które złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające i wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych statutem.

§ 13

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:

 1. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu, z biernym i czynnym prawem wyborczym (nie przysługuje to prawo członkom poniżej 16 lat),
 2. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,
 3. Uzyskiwania od władz i organów Klubu informacji o działalności i zamierzeniach Klubu,
 4. Udziału w zajęciach organizowanych przez Klub,
 5. Uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
 6. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 15

Członkowie wspierający maja prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 16

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

 1. Aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,
 2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
 3. Uczestniczenie w realizacji zadań programowych Klubu,
 4. Opłacenie składki członkowskiej zgodnie z uchwałami Klubu.

§ 17

Członkowstwo Klubu ustaje na skutek:

 1. Rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Klubu,
 2. Rozwiązanie się stowarzyszenia będącego członkiem Klubu,
 3. Wykluczenie na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu, w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,
 4. Rozwiązania się Klubu.

Rozdział 4.

Władze Klubu

§ 18

 1. Władzami Klubu są:
  1)    Walne Zebranie Klubu,
  2)    Zarząd,
  3)    Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym.
 3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych przy podejmowaniu uchwały.

Walne Zebranie Klubu

§ 19

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą Władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne,
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  1)    Z własnej inicjatywy,
  2)    Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3)    Na wniosek 1/3 ogółu członków,
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
 5. W Walnym Zebraniu Klubu biorą udział wszyscy członkowie Klubu.

§ 20

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
  1)    Uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
  2)    Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3)    Uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
  4)    Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5)    Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Klubu,
  6)    Ustalenie wysokości i  trybu płacenia składek członkowskich,
  7)    Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

Zarząd Klubu

§ 21

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i wice-Prezesa.
 2. Zebranie Zarządu Klubu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej połowy członków w tym Prezesa lub wice-Prezesa.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi lub, w razie jego nieobecności wice-Prezesowi.

§ 22

 1. Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
  1)    Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2)    Wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Klubu,
  3)    Uchwalania okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
  4)    Powoływanie regulaminowych jednostek organizacyjnych Klubu,
  5)    Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
  6)    Przyjmowanie i skreślanie członków,
  7)    Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  8)    Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 23

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów przy obecności co najmniej 3 uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zwieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeni.

Komisja Rewizyjna

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji rewizyjnej należy:
  1)    Przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
  2)    Wydawanie zaleceń kontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobu ich usunięcia,
  3)    Składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4)    Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują lub mogą spowodować nieprawidłowości w działalności Klubu,
  5)    Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 25

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony lub odwołany z jej składu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna 2 głosami.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 26

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – Walne Zebranie Klubu dokonuje dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu.


Rozdział 5.

Wyróżnienia i kary

§ 27

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa Regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 28

 1. W razie naruszenia postanowień statutowych władz Klubu – Zarządowi przysługuje, zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Walne zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:
  1)    Upomnienia,
  2)    Nagany,
  3)    Zawieszenia w sprawach członka na okres 6 miesięcy,
  4)    Wykluczenie.
 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członek Klubu ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały lub zawieszenia.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.


Rozdział 6.

Majątek i fundusze Klubu

§ 29

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
  1)    Składki członkowskie,
  2)    Darowizny i zapisy,
  3)    Dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
  4)    Dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
  5)    Dochód z majątku,
  6)    Dochody z działalności gospodarczej,
  7)    Inne wpływy.

§ 30

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy co najmniej 2 osób z następujących: Prezesa, wice-Prezesa, jednego upoważnionego członka Zarządu.


Rozdział 7.

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 31

Zmiana statutu Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 32

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na wniosek Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do  głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.Komitet założycielski:
•    Wiesław Beym,
•    Wojciech Pobłocki,
•    Andrzej Stoppa.

 

Główny sponsor

Reklama

Patron medialny

Reklama
Reklama

Współpraca

Reklama

Sponsorzy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy


UKS Olimpijczyk Skorzewo

UKS Ekonomik-Maratończyk Lębork

nastadiony.pl